Harvard University Jewels

Nihon eiga shoki shiryo shusei (v. 1-9) — Includes Katsudo shashin zasshi [1-2]; Katsudo no sekai[3-5]; Katsudo gaho [6-9]; Harvard-Yenching: J 6838.4 6561